Live stream preview

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Shoji Nishio: 1985 Friendship Demonstration

24m

Up Next in Season 1

  • 2005 Aiki Expo: Koji Yoshida, Nishio...

    Koji Yoshida Shihan (7th Dan Aikikai) is also 7th dan in Musoshinden-ryu Iaido and 7th dan in Nishio-ryu Toho Iaido.

    This demonstration represents the art and essence of Nishio Aikido and includes Tai-jutsu, Kentaiken (kumitachi), and Kentaijo (boken against jo).