Live stream preview

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Subscribe Learn more

Already subscribed? Sign in

Shoji Nishio

Shoji Nishio: 1985 Friendship Demonstration

24m

Up Next in Season 1

  • 2005 Aiki Expo: Koji Yoshida, Nishio...

    Koji Yoshida Shihan (7th Dan Aikikai) is also 7th dan in Musoshinden-ryu Iaido and 7th dan in Nishio-ryu Toho Iaido.

    This demonstration represents the art and essence of Nishio Aikido and includes Tai-jutsu, Kentaiken (kumitachi), and Kentaijo (boken against jo).